Please pick only 1 post size and/or column!!
CHOOSE YOUR COMBO!
1 column - post size 1 (500px) // post size 2 (400px)
2 columns - post size 2 (400px) // post size 3 (250px)
3 columns - post size 3 (250px)
★ fuyukai desu ★
174 %
14279 %
42 %
14 %

Sota is thinking…

37 %
8 %
24 %
46 %
90 %

the pitcher  »  akaiwa kimiyasu
the batter    »  shirao tsuyoshi
the catcher »  ebato mitsuteru

301 %
1/568 >